Nanoplant Ultra

Nanoplant Ultra

Privalumai:

  • Sumažina stresą, veikia kaip biostimuliatorius
  • Jau po 1 – 2 val. dalyvauja augalo biocheminiuose procesuose
  • 100 proc. pasisavinimas
  • Galima maišyti su visais augalų apsaugos produktais, nėra apribojimų vandens Ph, kietumui ir temperatūrai
  • Galima purkšti žydėjimo metu
  • Augalai geriau pasisavina maisto medžiagas
  • Stimuliuoja vystymąsi ir augimą
  • Padidina bakterijų, fiksuojančių azotą, aktyvumą
  • Esant stresinėms situacijoms skatina augalą gaminti aminorūgštis

Augimą skatinančios mikroelementinės trąšos pagamintos nanodalelių pagrindu. Nanodalelės itin skvarbios, todėl net labai mažas jų kiekis lengvai ir greitai prasiskverbia pro ląstelės membraną ir dalyvauja baltymų – fermentų sintezėje, reikalingoje visų augalų medžiagos apykaitos procesams greitinti.

Talpa: 1 l, 6 l, 20 l.

 

Pamatykite atliktus auginimo bandymus – ūkininkų laukuose – https://nanoplant.lt/auginimo-bandymai/

Manganas (Mn) 0,36 g/l
Cinkas (Zn) 0,25 g/l
Varis (Cu) 0,43 g/l
Geležis (Fe) 0,6 g/l
Kobaltas (Co) 0,36 g/l
Molibdenas (Mo) 0,45 g/l
Selenas (Se) 0,45 g/l

Nanoplant Ultra skirtas javams, ankštinėms kultūroms, bulvėms, runkeliams, daržovėms (atviro ir uždaro grunto), gėlėms, vaismedžiams, vaiskrūmiams ir kt.

Naudojimo norma 1 ha: 50 – 100 ml / 200 – 300 litrų vandens.

Purkšti 3 – 6 kartus augalų vegetacijos metu.

Augalams, turintiems didelę žaliąją masę ( rapsams, kukurūzams ir kt.), greito augimo fazės metu, rekomenduojama vienkartinę Nanoplant purškimo normą padidinti iki 150 ml/ha

Nanoplant Ultra suderinamas su visais augalų apsaugos produktais bei mikroelementais. Prieš ruošiant gamybinį mišinį rekomenduojama atlikti suderinamumo bandymą mažoje talpoje arba kreiptis į konsultantą.

Paruošta darbinį tirpalą sunaudoti per 24 val.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 skirsnis. CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR (ARBA) MIŠINIO IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS
Produkto pavadinimas: Mikroelementinės trąšos Nanoplant Ultra

1.2. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NUSTATYTI NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO BŪDAI
Nustatyti aktualūs naudojimo būdai: naudoti žemės ūkyje.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra duomenų.

1.3. IŠSAMI INFORMACIJA APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO TEIKĖJĄ Gamintojas/Tiekėjas:
UAB „ECO – Vlit“
Mindaugo g. 14-22, 21113 Trakai

UŽ SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ ATSAKINGO ASMENS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS:

El. paštas: info@nanoplant.lt

1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS:

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:
Tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 skirsnis. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

2.1. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS
2.1.1. Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]Skin Sens. 1; H317.

2.1.2. Papildoma informacija:

Visas ES pavojingumo frazių ir ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

2.2. ŽENKLINIMO ELEMENTAI
2.2.1. Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Pavojaus piktogramos:

Signalinis žodis:

Atsargiai.

Pavojingumo frazės:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PPATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

page1image63633008

Papildoma informacija apie pavojų (ES): –.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimusPRODUKTAS: Mikroelementinės trąšos Nanoplant Ultra

2.3. KITI PAVOJAI

Medžiaga neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.

3 skirsnis. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Produktas yra cheminių medžiagų mišinys.

3.2. MIŠINIAI

Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos:

page2image53133312

Medžiaga

page2image53147712

CAS Nr.

page2image53046144 page2image53045376

page2image53048064

EB Nr.

page2image52430144 page2image52430720

page2image46257520

Klasifikavimas:

page2image46260208

page2image46260544

Koncentracija

page2image52432640 page2image52433216

CLP

page2image46264128

Kobalto dvivalentės geležies tetraoksidas

12052-28-7

234-992-3

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335 (plaučiai)

<0,15%

Dvivalentės geležies trioksidas

page2image52436480

1309-37-1

page2image52437440

page2image52437824

215-168-2

page2image52438976

Neklasifikuojamas.

page2image52438208 page2image52439360

<0,12%

page2image52439936 page2image52440320

Chromo cinko oksidas

50922-29-7

256-848-9

Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (nepateikta)

Carc. 1B; H350

<0,1%

Vario sulfidas

page2image53044032

1317-40-4

page2image53037120

215-271-2

Neklasifikuojamas.

page2image53046912 page2image53039040

<0,07%

Molibdeno dioksidas

page2image53042496

18868-43-4

page2image53049792

page2image53044992

242-637-9

page2image53044224

Neklasifikuojamas.

page2image53039232 page2image53047680

<0,065%

page2image53035968 page2image53043264

Mangano dioksidas

1313-13-9

page2image53053696

215-202-6

page2image53057536

Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332

<0,06%

page2image53064832 page2image53062720

Selenas

7782-49-2

page2image53051392

231-957-4

page2image53062912

Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 4; H413

<0,05%

page2image53056960 page2image46938896

Papildoma informacija: visas H frazių tekstas pateikiamas: žr. 16 skirsnį.4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Bendrosios pastabos: atsiradus bet kokiems sveikatos sutrikimams ir jiems nepraeinant, kreiptis į gydytoją/medikus.
Įkvėpus: nukentėjusįjį asmenį išvesti į gryną orą. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.
Patekus ant odos: nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.
Patekus į akis: plauti akis 15 minučių vandeniu, laikant pakeltus vokus. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Jei paraudimas, perštėjimas neišnyksta, nedelsiant kreiptis į oftalmologą.
Prarijus: praskalauti burną vandeniu. Duoti gerti vandens. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.
Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės: rūpintis savo saugumu!

4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (ŪMUS IR UŽDELSTAS)

Simptomai: odos paraudimas, išbėrimas.

4.3. NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO REIKALINGUMĄ
Gydyti simptomiškai. Poveikis gali būti uždelstas.
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą;

tel. +370 5 236 20 52, +370 687 53378.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Bendri gaisro pavojai. Mišinys nėra degus. Pašalinti visus pašalinius asmenis iš gaisro apimtos teritorijos.

5.1. GESINIMO PRIEMONĖS
Tinkamos gesinimo priemonės: vandens dulksna, putos, smėlis, sausi milteliai arba anglies dioksidas.Netinkamos gesinimo priemonės: tiesioginis vandens srautas. Negesinti putomis ir vandeniu to paties paviršiaus vienu metu, nes vanduo suardo putas.

5.2. SPECIALŪS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KELIAMI PAVOJAI
Pavojingi degimo produktai: veikiant aukštai temperatūrai gali išsiskirti kenksmingi dūmai, kurių sudėtyje yra pavojingų sveikatai skilimo/degimo produktų: anglies monoksidas, anglies dioksidas, metalų (mikroelementų) oksidai ir kt.

5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS
Speciali apsauginė gaisro gesinimo įranga: gaisro atveju, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir dėvėti apsauginius gaisrininkų drabužius.
Specialios gaisro gesinimo priemonės: perkelti talpas toliau nuo gaisro ploto, jeigu tai galima padaryti nerizikuojant. Naudoti vandenį neatidarytų talpų atvėsinimui. Vėsinti talpas užliejant pakankamu vandens kiekiu ir gaisrui užgesus. Užkirsti kelią, kad mišinys nepatektų į nuotakyną, paviršinius vandenis.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SKUBIOS PAGALBOS PROCEDŪROS
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:
Apsaugos priemonės: vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti garų ar rūko. Gaisro atveju, stovėti prieš vėją. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius (nerūkyti, kibirkštys ar liepsnos gretimoje zonoje). Vengti patekimo į akis ir ant odos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugines priemones. Imtis saugos priemonių, nurodytų 7-me ir 8-me skirsniuose.

Skubios pagalbos priemonės: užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Pašalinti nukentėjusius asmenis iš užterštos teritorijos. Jei atsirado nepageidautini simptomai ir nepraeina, kreiptis į gydytojus.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: pašalinis personalas turi laikytis atokiau. Naudoti Saugos duomenų lapo 8 skirsnyje rekomenduojamas asmens apsaugos priemones.

6.2. EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Neleisti pasklisti po plačią teritoriją. Išsipylusį mišinį susemti ir utilizuoti. Neužteršti vandens. Patekimo į drenažo/vandens aplinką atveju, kreiptis į atsakingas institucijas.

6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDŪROS BEI PRIEMONĖS
6.3.1. Izoliavimui: sustabdyti išsiliejimus, jei tai nepavojinga. Užpilti skysčius surišančia medžiaga (smėliu, diatomitine žeme, universalia rišamąja medžiaga).
6.3.2. Išvalymui: išsipylus mišiniui, susemti į sandarias talpas ir grąžinti gamintojui/tiekėjui. Esant nedideliems išsiliejimams: likučius susemti, supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skirsnio nurodymus. Likučius nuplauti vandeniu.
6.3.3. Kita informacija: nėra duomenų.

6.4. NUORODA Į KITUS SKIRSNIUS

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SU SAUGIU TVARKYMU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Informacija dėl saugaus naudojimo: naudoti pagal nurodytą naudojimo paskirtį. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Darbo vietos turi būti gerai vėdinamos. Dėvėti darbo drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skirsnį). Laikytis darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti dūmų/garų. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Suteptus drabužius išskalbti prieš vėl juos užsivelkant.
Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: mišinys nedegus.

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS
Sandėliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai: talpas laikyti sandariai uždarytas sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Nelaikyti kartu su oksiduojančiomis, redukuojančiomis medžiagomis, rūgštimis.

7.3. KONKRETUS (-ŪS) GALUTINIO NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)
Papildoma informacija: laikytis visų vietinių reglamentų dėl įrengimų tvarkymo ir saugaus naudojimo. Talpas laikyti uždarytas, kai jos nenaudojamos.

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR (ARBA) ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLĖS PARAMETRAI
8.1.1. Profesinio poveikio ribinės vertės: sudedamojoje(-osiose) dalyje(-yse) nenustatytos jokios poveikio ribinės vertės.
8.1.2. Biologinės ribinės vertės: sudedamojoje(-osiose) dalyje(-yse) nenustatytos jokios biologinio poveikio ribinės vertės.

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: vadovautis standartinėmis stebėjimo procedūromis.

8.2. POVEIKIO KONTROLĖ
Bendra informacija: laikytis bendros pramoninės higienos praktikos. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš ir po darbo.

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: bendra ištraukiamoji ventiliacija.

8.2.2. Individualios apsaugos įranga:
Bendra informacija: naudoti asmenines apsaugos priemones. Darbo drabužius laikyti atskirai. Asmenines apsaugos priemones reikėtų parinkti pagal CEN standartus ir aptarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.Akių/veido apsauga: esant purslų pavojui, nešioti apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai, pvz.: EN 166).
Odos apsauga:
Rankų apsauga: mūvėti skysčiams nelaidžias pirštines (EN 374).
Kita: Dėvėti apsauginius darbo drabužius.
Kvėpavimo organų apsauga: gera ištraukiamoji ventiliacija. Jei susidaro aerozoliai, migla ar išsiskiria garai ir ventiliacija yra nepakankama, dėvėti kvėpavimo apsaugos priemones pagal LST EN 149.
Apsauga nuo terminių pavojų: netaikoma.
Asmens higienos priemonės: naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas. Prieš pakartotinį naudojimą, išskalbti užterštus drabužius. Asmeniniai drabužiai ir darbo drabužiai turi būti laikomi atskirai. Vadovautis geros darbo higienos ir saugos praktikos nurodymais.

8.3. POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ

Sulaikyti nuotėkius bei laikytis nacionalinių nuostatų dėl emisijų.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

IŠVAIZDA:

agregatinė būsena: skystis (vandeninis koloidas)

spalva: tamsiai ruda

KVAPAS: bekvapis

KVAPO ATSIRADIMO SLENKSTIS: netaikoma

pH: 6,0-8,5

LYDYMOSI TEMPERATŪRA / UŽŠALIMO TEMPERATŪRA: 0 C

PRADINĖ VIRIMO TEMPERATŪRA IR VIRIMO TEMPERATŪROS INTERVALAS: 100 C

PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA: netaikoma

GARAVIMO GREITIS: 1 g/24 val. (nuo 1 dm2 esant 20 C)

DEGUMAS (KIETŲ MEDŽIAGŲ, DUJŲ): nedegus

VIRŠUTINĖ (APATINĖ) DEGUMO RIBA AR SPROGUMO RIBINĖS VERTĖS: nedegus, nesprogus

GARŲ SLĖGIS: 2,3 kPa (17,5 mm Hg, 20 C)

GARŲ TANKIS: 17,3 g/m3 (20 C)

SANTYKINIS TANKIS: ~1 g/cm3

TIRPUMAS: vandeninis koloidinis tirpalas

PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS (N-OKTANOLIS/VANDUO): nėra duomenų

SAVAIMINIO UŽSIDEGIMO TEMPERATŪRA: netaikoma

SKILIMO TEMPERATŪRA: nėra duomenų

KLAMPA:1,0 (s/m2)x10-3 (20 C, dinaminė); 1,0 (m2/s)x10-6 (20 C, kinematinė)

SPROGUMO (SPROGIOSIOS) SAVYBĖS: nesprogus

OKSIDACINĖS SAVYBĖS: netaikoma

9.2. KITA INFORMACIJA

Nėra duomenų.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. REAKTINGUMAS

Produktas nėra reaktingas įprastomis naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygomis.

10.2. CHEMINIS STABILUMAS

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ

Nėra.

10.4. VENGTINOS SĄLYGOS

Vengti žemų ir aukštų temperatūrų.

10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS:

Vengti produkto sąlyčio su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis, rūgštimis ir šarmais.

10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI

Nėra.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE TOKSINĮ POVEIKĮ Ūmus toksiškumas:

Dvivalentės geležies trioksidas; CAS Nr. 1309-37-1:

Prarijus (pelės): LD0 – >750 mg/kg;
Įkvėpus (žiurkės): LC50 – 20 mg/m3/2val. (aerozolis) (oras).

Mangano dioksidas, CAS Nr. 1313-13-9:

Prarijus (žiurkės): LD50 – >3480 mg/kg.
DNEL: 0,2 mg/m3 (darbininkai – ilgalaikis poveikis įkvėpus);

0,00414 mg/kg/1d. (darbininkai – ilgalaikis poveikis per odą); 0,043 mg/m3 (vartotojai – ilgalaikis poveikis įkvėpus);
0,0021 mg/kg/1d. (vartotojai – ilgalaikis poveikis per odą).

Molibdeno dioksidas; CAS Nr. 18868-43-4:

Prarijus (žiurkės): LD50 – >5000 mg/kg;
Įkvėpus (žiurkės): LC50 – >1,93 mg/l/4val. (dulkės) (oras); Per odą (žiurkės): LD50 – >2000 mg/kg.

Selenas; CAS Nr. 7782-49-2:

Prarijus (žiurkės): LD50 – 5000 mg/kg;
Įkvėpus (žiurkės): LC50 – 5,67 mg/l/4val. (milteliai) (oras); Per odą (žiurkės): LD50 – >2000 mg/kg.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: nėra duomenų.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: nėra duomenų.Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: gali jautrinti odą.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: nėra.
Kancerogeniškumas: nesitikima kancerogeninio poveikio.
Toksiškumas reprodukcijai: nėra.
STOT (vienkartinis poveikis): gali dirginti kvėpavimo takus (plaučiai).STOT (kartotinis poveikis): nesitikima poveikio.
Aspiracijos pavojus: netaikoma.
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus: gali jautrinti odą.

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. TOKSIŠKUMAS

Dvivalentės geležies trioksidas; CAS Nr. 1309-37-1:

Žuvims: LC50 – 20 mg/l/96val. (Lepomis macrochirus); Bestuburiams: LC50 – 51 mg/l/96val. (Cerax destructor); Dumbliams: NOEC – 1,4 mg/l/7d.

Mangano dioksidas; CAS Nr. 1313-13-9:

Bestuburiams: EC50 – >0,65 mg/l/48val. (Daphnia magna); Dumbliams: EC10 – 52,4 mg/l/72val. (Desmodesmus subspicatus).

Molibdeno dioksidas; CAS Nr. 18868-43-4:

Žuvims: LC50 – 20 mg/l/96val. (Oncorhynchus mykiss);
Bestuburiams: LC50 – >1 mg/l/7d. (Hyalella azteca);
Dumbliams: EC10 – 52,4 mg/l/72val. (Pseudokirchnerella subcapitata).

Selenas; CAS Nr. 7782-49-2:

Žuvims: LC50 – 76 mg/l/96val. (Pargus major);
NOEC – <0,01 mg/l/4d. (Lepomis macrochirus);
Bestuburiams: LC50 – 1,18 mg/l/96val. (Gammarus pseudolimnaeus); NOEC – 0,07 mg/l/28d. (Daphnia magna);
Dumbliams: NOEC – 0,197 mg/l/96val. (Chlamydomonas reinhardtii).

12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS

Sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios sunkiai biologiškai skaidomos.

12.3. BIOAKUMULIACIJOS POTENCIALAS

Nėra duomenų.

12.4. JUDUMAS DIRVOŽEMYJE

Nėra duomenų.

12.5. PBT IR vPvB VERTINIMO REZULTATAI

Neturinti PBT arba vPvB savybių medžiaga ar mišinys.

12.6. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Nėra duomenų.

Bendrosios nuostatos: vadovaujantis bendraisiais aplinkosaugos principais, draudžiama išpilti mišinį į atvirus vandens telkinius.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktas nepriskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), geležinkeliais (RID), jūra (IMDG), vidaus vandens keliais (ADN) ir oru (ICAO/IATA) reikalavimai.

14.1. JT numeris. Nėra.
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas. Nėra.
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-ės). Nėra.
14.4. Pakuotės grupė. Nėra.
14.5. Pavojus aplinkai (JŪROS TERŠALAS). Ne.
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: prieš naudojimą perskaityti saugos nurodymus, saugos duomenų lapą ir informaciją apie skubios pagalbos procedūras.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 ir IBC kodeksą: Netaikoma. Tačiau šis produktas yra skystis, ir jeigu jis vežamas nesupakuotas, jam taikomas MARPOL 73/78, I priedas.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. SU KONKREČIA MEDŽIAGA AR MIŠINIU SUSIJĘ SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS TEISĖS AKTAI

– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas – L 136/3, 2007 5 29); – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OJ L 2015, L 132, p.8-31);

– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1);
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274);

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503 ir vėlesni pakeitimai);
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 57-2721 ir vėlesni pakeitimai);

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
– Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 2003, Nr. 46(1)-2057).

15.2. CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS

Netaikoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 37 straipsnį (4).

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. NUORODOS Į PAKEITIMUS

Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 830/2015 pakeitimais, reikalavimus.
Atlikti saugos duomenų lapo pakeitimai: –.

16.2.SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIŲ SĄRAŠAS

H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H301 Toksiška prarijus.
H302 Kenksminga prarijus.
H331 Toksiška įkvėpus.
H332 Kenksminga įkvėpus.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H350 Gali sukelti vėžį.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PPATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

Papildoma informacija apie pavojų (ES): nėra.

Santrumpos:

Skin Irrit. 2 – Odos dirginimas (2 pav. kat.). Skin Sens. 1 – Odos jautrinimas (1 pav. kat.).

Eye Irrit. 2 – Akių dirginimas (2 pav. kat.).
Acute Tox. 3 – Ūmus toksiškumas (prarijus/įkvėpus) (3 pav. kat.).
Acute Tox. 4 – Ūmus toksiškumas (prarijus/įkvėpus) (4 pav. kat.).
STOT SE 3 – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pav. kat.) (plaučiai).

STOT RE 2 – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pav. kat.) Carc. 1B – Kancerogeniškumas (1B pav. kat.).
Aquatic Chronic 4 – Pavojinga vandens aplinkai (4 lėtinio pav. kat.).

Akronimai:

ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
ADN – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMO – Tarpvalstybinio jūrų transporto organizacija.

vPvB – Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
PBT – Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
LC50 – Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
LD50 – Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
CEN – Europos standartizacijos komitetas.
STOT – Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui.
PNEC(s) – Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os). SDL – Saugos duomenų lapas.

NUORODOS Į SVARBIAUSIĄ LITERATŪRĄ IR DUOMENŲ ŠALTINIAI:

page9image53108800

– Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KEM), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET internetinių svetainių pateikti duomenys.

Atsakomybę ribojanti sąlyga:

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su produktu. Duomenys atspindi šiandienos žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių.
Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma produkto saugos duomenų lapo išleidimo datą. Tai ne specifikacijos lapas ir jokie pateikti duomenys neturėtų būti laikomi specifikacija. Informacija šiame produkto saugos duomenų lape buvo gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai paties produkto testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes nesiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas kaip komponentas kitame produkte, produkto saugos duomenų lapo informacija galioti negali.

Susisiekite su mumis

Bendraukime