Nanoplant Start+

Nanoplant Start+

Privalumai:

  • Stimuliuoja sėklos dygimo energiją bei aktyvesnį ir tolygesnį jos sudygimą
  • Skatina aktyvų šaknų sistemos vystymąsi ir šakniaplaukių susidarymą
  • Žieminiai pasėliai geriau peržiemoja
  • Veikia kaip antistresantas, stiprina augalo imuninę sistemą, atsparumą ligoms ir nepalankioms aplinkos sąlygoms
  • Galima maišyti su visais augalų apsaugos produktais, nėra apribojimų vandens Ph, kietumui ir temperatūrai
  • Esant stresinėms situacijoms skatina augalą gaminti aminorūgštis

Augimą skatinančios mikroelementinės trąšos pagamintos skvarbiųjų nanodalelių pagrindu. Jos užtikrina greitesnį augalo medžiagų apykaitos procesą, geresnį derlingumą, augimo intensyvumą, stresinį atsparumą, skatina augalo imunitetą ligoms ir aplinkos poveikiui.

Talpa: 1 l, 6 l, 20 l.

 

Daugiau informacijos ir kitus VIDEO rasite ČIA – https://nanoplant.lt/nanoplant-start-efektyvi-pagalba-augalo-seklai/

Kobaltas (Co) 0,5 g/l
Geležis (Fe) 5,0 g/l
Molibdenas (Mo) 0,5 g/l

Nanoplant Start+ skirtas javų, rapsų, grūdinių ankštinių kultūrų, bulvių, kitoms sėkloms apvelti.

Naudojimo norma:

500 ml Nanoplant Start+ / 10 l vandens / 1 t sėklų;

800 ml Nanoplant Start+ /10 l vandens / 1 tonai bulvių

Nanoplant Start+ suderinamas su visais sėklų apsaugos produktais bei mikroelementais. Prieš ruošiant gamybinį mišinį rekomenduojama atlikti suderinamumo bandymą mažoje talpoje arba  kreiptis į konsultantą.

Paruoštą darbinį tirpalą sunaudoti per 24 val.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 skirsnis. CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR (ARBA) MIŠINIO IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS
Produkto pavadinimas: Mikroelementinės trąšos Nanoplant Start+

1.2. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NUSTATYTI NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO BŪDAI
Nustatyti aktualūs naudojimo būdai: naudoti žemės ūkyje.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra duomenų.

1.3. IŠSAMI INFORMACIJA APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO TEIKĖJĄ Gamintojas/Tiekėjas:
UAB „ECO – Vlit“
Mindaugo g. 14-22, 21113 Trakai

UŽ SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ ATSAKINGO ASMENS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS:

El. paštas: info@nanoplant.lt

1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS:

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:
Tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 skirsnis. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

2.1. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS
2.1.1. Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]Skin Sens. 1; H317.

2.1.2. Papildoma informacija:

Visas ES pavojingumo frazių ir ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

2.2. ŽENKLINIMO ELEMENTAI
2.2.1. Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Pavojaus piktogramos:

Signalinis žodis:

Atsargiai.

Pavojingumo frazės:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PPATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

page1image15952656

Papildoma informacija apie pavojų (ES): –.

2.3. KITI PAVOJAI

Medžiaga neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.

3 skirsnis. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Produktas yra cheminių medžiagų mišinys.

3.2. MIŠINIAI

Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos:

Medžiaga

page2image1052416

CAS Nr.

page2image1081344

page2image1082112

EB Nr.

page2image1082496

page2image32976256

Klasifikavimas:

page2image32974240

page2image32974352

Koncentracija

page2image1084608

CLP

Dvivalentės geležies trioksidas

page2image1086720

1309-37-1

page2image1087680

page2image1088064

215-168-2

page2image1088640

Neklasifikuojamas.

page2image1089024 page2image1089408

<0,72%

page2image1089984 page2image1090368

Kobalto dvivalentės geležies tetraoksidas

12052-28-7

234-992-3

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335 (plaučiai)

<0,21%

Molibdeno dioksidas

page2image1076096

18868-43-4

page2image1077056

page2image1077440

242-637-9

page2image1078016

Neklasifikuojamas.

page2image1078592 page2image1078976

<0,07%

page2image1079552 page2image32823312

Papildoma informacija: visas H frazių tekstas pateikiamas: žr. 16 skirsnį.4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Bendrosios pastabos: atsiradus bet kokiems sveikatos sutrikimams ir jiems nepraeinant, kreiptis į gydytoją/medikus.
Įkvėpus: nukentėjusįjį asmenį išvesti į gryną orą. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.
Patekus ant odos: nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.
Patekus į akis: plauti akis 15 minučių vandeniu, laikant pakeltus vokus. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Jei paraudimas, perštėjimas neišnyksta, nedelsiant kreiptis į oftalmologą.
Prarijus: praskalauti burną vandeniu. Duoti gerti vandens. Jei atsirado nepageidautini požymiai ir nepraeina, kreiptis į gydytoją/medikus.
Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės: rūpintis savo saugumu!

4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (ŪMUS IR UŽDELSTAS)

Simptomai: odos paraudimas, išbėrimas.

4.3. NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO REIKALINGUMĄ
Gydyti simptomiškai. Poveikis gali būti uždelstas.
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą;

tel. +370 5 236 20 52, +370 687 53378.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Bendri gaisro pavojai. Mišinys nėra degus. Pašalinti visus pašalinius asmenis iš gaisro apimtos teritorijos.

5.1. GESINIMO PRIEMONĖS
Tinkamos gesinimo priemonės: vandens dulksna, putos, smėlis, sausi milteliai arba anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės: tiesioginis vandens srautas. Negesinti putomis ir vandeniu to paties paviršiaus vienu metu, nes vanduo suardo putas.

5.2. SPECIALŪS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KELIAMI PAVOJAI
Pavojingi degimo produktai: veikiant aukštai temperatūrai gali išsiskirti kenksmingi dūmai, kurių sudėtyje yra pavojingų sveikatai skilimo/degimo produktų: anglies monoksidas, anglies dioksidas, metalų (mikroelementų) oksidai ir kt.

5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS
Speciali apsauginė gaisro gesinimo įranga: gaisro atveju, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir dėvėti apsauginius gaisrininkų drabužius.
Specialios gaisro gesinimo priemonės: perkelti talpas toliau nuo gaisro ploto, jeigu tai galima padaryti nerizikuojant. Naudoti vandenį neatidarytų talpų atvėsinimui. Vėsinti talpas užliejant pakankamu vandens kiekiu ir gaisrui užgesus. Užkirsti kelią, kad mišinys nepatektų į nuotakyną, paviršinius vandenis.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SKUBIOS PAGALBOS PROCEDŪROS
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:
Apsaugos priemonės: vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti garų ar rūko. Gaisro atveju, stovėti prieš vėją. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius (nerūkyti, kibirkštys ar liepsnos gretimoje zonoje). Vengti patekimo į akis ir ant odos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugines priemones. Imtis saugos priemonių, nurodytų 7-me ir 8-me skirsniuose.

Skubios pagalbos priemonės: užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Pašalinti nukentėjusius asmenis iš užterštos teritorijos. Jei atsirado nepageidautini simptomai ir nepraeina, kreiptis į gydytojus.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: pašalinis personalas turi laikytis atokiau. Naudoti Saugos duomenų lapo 8 skirsnyje rekomenduojamas asmens apsaugos priemones.

6.2. EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Neleisti pasklisti po plačią teritoriją. Išsipylusį mišinį susemti ir utilizuoti. Neužteršti vandens. Patekimo į drenažo/vandens aplinką atveju, kreiptis į atsakingas institucijas.

6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDŪROS BEI PRIEMONĖS
6.3.1. Izoliavimui: sustabdyti išsiliejimus, jei tai nepavojinga. Užpilti skysčius surišančia medžiaga (smėliu, diatomitine žeme, universalia rišamąja medžiaga).
6.3.2. Išvalymui: išsipylus mišiniui, susemti į sandarias talpas ir grąžinti gamintojui/tiekėjui. Esant nedideliems išsiliejimams: likučius susemti, supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skirsnio nurodymus. Likučius nuplauti vandeniu.
6.3.3. Kita informacija: nėra duomenų.

6.4. NUORODA Į KITUS SKIRSNIUS

Dėl asmens apsaugos priemonių, žr. 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žr. 13 skirsnį.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SU SAUGIU TVARKYMU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Informacija dėl saugaus naudojimo: naudoti pagal nurodytą naudojimo paskirtį. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Darbo vietos turi būti gerai vėdinamos. Dėvėti darbo drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skirsnį). Laikytis darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti dūmų/garų. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Suteptus drabužius išskalbti prieš vėl juos užsivelkant.
Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: mišinys nedegus.

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS
Sandėliavimo patalpoms ir talpykloms taikomi reikalavimai: talpas laikyti sandariai uždarytas sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Nelaikyti kartu su oksiduojančiomis, redukuojančiomis medžiagomis, rūgštimis.

7.3. KONKRETUS (-ŪS) GALUTINIO NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)
Papildoma informacija: laikytis visų vietinių reglamentų dėl įrengimų tvarkymo ir saugaus naudojimo. Talpas laikyti uždarytas, kai jos nenaudojamos.

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR (ARBA) ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLĖS PARAMETRAI
8.1.1. Profesinio poveikio ribinės vertės: sudedamojoje(-osiose) dalyje(-yse) nenustatytos jokios poveikio ribinės vertės.
8.1.2. Biologinės ribinės vertės: sudedamojoje(-osiose) dalyje(-yse) nenustatytos jokios biologinio poveikio ribinės vertės.

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: vadovautis standartinėmis stebėjimo procedūromis.

8.2. POVEIKIO KONTROLĖ
Bendra informacija: laikytis bendros pramoninės higienos praktikos. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš ir po darbo.

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: bendra ištraukiamoji ventiliacija.

8.2.2. Individualios apsaugos įranga:
Bendra informacija: naudoti asmenines apsaugos priemones. Darbo drabužius laikyti atskirai. Asmenines apsaugos priemones reikėtų parinkti pagal CEN standartus ir aptarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.Akių/veido apsauga: esant purslų pavojui, nešioti apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai, pvz.: EN 166).
Odos apsauga:
Rankų apsauga: mūvėti skysčiams nelaidžias pirštines (EN 374).
Kita: Dėvėti apsauginius darbo drabužius.
Kvėpavimo organų apsauga: gera ištraukiamoji ventiliacija. Jei susidaro aerozoliai, migla ar išsiskiria garai ir ventiliacija yra nepakankama, dėvėti kvėpavimo apsaugos priemones pagal LST EN 149.
Apsauga nuo terminių pavojų: netaikoma.
Asmens higienos priemonės: naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas. Prieš pakartotinį naudojimą, išskalbti užterštus drabužius. Asmeniniai drabužiai ir darbo drabužiai turi būti laikomi atskirai. Vadovautis geros darbo higienos ir saugos praktikos nurodymais.

8.3. POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ

Sulaikyti nuotėkius bei laikytis nacionalinių nuostatų dėl emisijų.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZINES IR CHEMINES SAVYBES IŠVAIZDA:

                agregatinė būsena: skystis (vandeninis koloidas)

                spalva: tamsiai ruda

KVAPAS: bekvapis

KVAPO ATSIRADIMO SLENKSTIS: netaikoma
pH: 6,0-8,5
LYDYMOSI TEMPERATŪRA / UŽŠALIMO TEMPERATŪRA: 0 C

PRADINĖ VIRIMO TEMPERATŪRA IR VIRIMO TEMPERATŪROS INTERVALAS: 100 C

PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA: netaikoma

GARAVIMO GREITIS:1 g/24 val. (nuo 1 dm2 esant 20 oC)

DEGUMAS (KIETŲ MEDŽIAGŲ, DUJŲ): nedegus

VIRŠUTINĖ (APATINĖ) DEGUMO RIBA AR

SPROGUMO RIBINĖS VERTĖS: nedegus, nesprogus

GARŲ SLĖGIS: 2,3 kPa (17,5 mm Hg, 20 oC)

GARŲ TANKIS: 17,3 g/m3 (20 C)

SANTYKINIS TANKIS: ~1 g/cm3

TIRPUMAS: vandeninis koloidinis tirpalas

PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS (N-OKTANOLIS/VANDUO): nėra duomenų

SAVAIMINIO UŽSIDEGIMO TEMPERATŪRA:nėra duomenų

SKILIMO TEMPERATŪRA: nėra duomenų

KLAMPA: 1,0 (s/m2)x10-3 (20 C, dinaminė); 1,0 (m2/s)x10-6 (20 C, kinematinė)

SPROGUMO (SPROGIOSIOS) SAVYBĖS: nesprogus

OKSIDACINĖS SAVYBĖS: netaikoma

9.2. KITA INFORMACIJA

Nėra duomenų.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. REAKTINGUMAS

Produktas nėra reaktingas įprastomis naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygomis.

10.2. CHEMINIS STABILUMAS

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ

Nėra.

10.4. VENGTINOS SĄLYGOS

Vengti žemų ir aukštų temperatūrų.

10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS:

Vengti produkto sąlyčio su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis, rūgštimis ir šarmais.

10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI

Nėra.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE TOKSINĮ POVEIKĮ

Ūmus toksiškumas:

Dvivalentės geležies trioksidas; CAS Nr. 1309-37-1:

Prarijus (pelės): LD0 – >750 mg/kg;
Įkvėpus (žiurkės): LC50 – 20 mg/m3/2val. (aerozolis) (oras).

Molibdeno dioksidas; CAS Nr. 18868-43-4:

Prarijus (žiurkės): LD50 – >5000 mg/kg;
Įkvėpus (žiurkės): LC50 – >1,93 mg/l/4val. (dulkės) (oras); Per odą (žiurkės): LD50 – >2000 mg/kg.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: nėra duomenų.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: nėra duomenų.Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: gali jautrinti odą.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: nėra.
Kancerogeniškumas: nesitikima kancerogeninio poveikio.
Toksiškumas reprodukcijai: nėra.
STOT (vienkartinis poveikis): gali dirginti kvėpavimo takus (plaučiai).STOT (kartotinis poveikis): nėra duomenų.
Aspiracijos pavojus: netaikoma.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus: gali jautrinti odą.

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. TOKSIŠKUMAS

Dvivalentės geležies trioksidas; CAS Nr. 1309-37-1:

Žuvims: LC50 – 20 mg/l/96val. (Lepomis macrochirus); Bestuburiams: LC50 – 51 mg/l/96val. (Cerax destructor); Dumbliams: NOEC – 1,4 mg/l/7d.

Molibdeno dioksidas; CAS Nr. 18868-43-4:

Žuvims: LC50 – 20 mg/l/96val. (Oncorhynchus mykiss);
Bestuburiams: LC50 – >1 mg/l/7d. (Hyalella azteca);
Dumbliams: EC10 – 52,4 mg/l/72val. (Pseudokirchnerella subcapitata).

12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS

Sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios sunkiai biologiškai skaidomos.

12.3. BIOAKUMULIACIJOS POTENCIALAS

Nėra duomenų.

12.4. JUDUMAS DIRVOŽEMYJE

Nėra duomenų.

12.5. PBT IR vPvB VERTINIMO REZULTATAI

Neturinti PBT arba vPvB savybių medžiaga ar mišinys.

12.6. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Nėra duomenų.

Bendrosios nuostatos: vadovaujantis bendraisiais aplinkosaugos principais, draudžiama išpilti mišinį į atvirus vandens telkinius.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktas nepriskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), geležinkeliais (RID), jūra (IMDG), vidaus vandens keliais (ADN) ir oru (ICAO/IATA) reikalavimai.

14.1. JT numeris. Nėra.
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas. Nėra.
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-ės). Nėra.
14.4. Pakuotės grupė. Nėra.
14.5. Pavojus aplinkai (JŪROS TERŠALAS). Ne.
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: prieš naudojimą perskaityti saugos nurodymus, saugos duomenų lapą ir informaciją apie skubios pagalbos procedūras.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 ir IBC kodeksą: Netaikoma. Tačiau šis produktas yra skystis, ir jeigu jis vežamas nesupakuotas, jam taikomas MARPOL 73/78, I priedas.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. SU KONKREČIA MEDŽIAGA AR MIŠINIU SUSIJĘ SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS TEISĖS AKTAI

– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas – L 136/3, 2007 5 29); – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OJ L 2015, L 132, p.8-31);

– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1);
– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274);

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503 ir vėlesni pakeitimai);
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 57-2721 ir vėlesni pakeitimai);

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
– Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 2003, Nr. 46(1)-2057).

15.2. CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS

Netaikoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 37 straipsnį (4).

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. NUORODOS Į PAKEITIMUS

Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 830/2015 pakeitimais, reikalavimus.
Atlikti saugos duomenų lapo pakeitimai: –.

16.2.SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIŲ SĄRAŠAS

H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PPATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

Papildoma informacija apie pavojų (ES): nėra.

Santrumpos:

Skin Irrit. 2 – Odos dirginimas (2 pav. kat.). Skin Sens. 1 – Odos jautrinimas (1 pav. kat.).

Eye Irrit. 2 – Akių dirginimas (2 pav. kat.).
STOT SE 3 – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pav. kat.) (plaučiai).

Akronimai:

ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
ADN – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMO – Tarpvalstybinio jūrų transporto organizacija.
vPvB – Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
PBT – Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
LC50 – Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
LD50 – Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
CEN – Europos standartizacijos komitetas.
STOT – Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui.
PNEC(s) – Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os).
SDL – Saugos duomenų lapas.

NUORODOS Į SVARBIAUSIĄ LITERATŪRĄ IR DUOMENŲ ŠALTINIAI:

– Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KEM), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET internetinių svetainių pateikti duomenys.

Atsakomybę ribojanti sąlyga:

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su produktu. Duomenys atspindi šiandienos žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių.
Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma produkto saugos duomenų lapo išleidimo datą. Tai ne specifikacijos lapas ir jokie pateikti duomenys neturėtų būti laikomi specifikacija. Informacija šiame produkto saugos duomenų lape buvo gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai paties produkto testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes nesiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas kaip komponentas kitame produkte, produkto saugos duomenų lapo informacija galioti negali.

Susisiekite su mumis

Bendraukime